Terapija kisikom hipertenzije. Dugotrajna terapija kisikom - Medix


Puni tekst nije dostupan.

prevencija pretilosti prevenciju hipertenzije

Sažetak Dugotrajna i kontinuirana terapija kisikom u trajno hipoksičnih bolesnika, uz adekvatnu i maksimalnu farmakološku terapiju i uz prestanak pušenja, pokazala se korisnom i uspješnom u nizu randomiziranih i kontroliranih kliničkih studija i danas se smatra standardnom terapijom.

Dugotrajna terapija kisikom produljuje život, smanjuje policitemiju, povoljno utječe na plućnu hemodinamiku zbog smanjenja vaskularnog otpora, smanjuje plućnu hipertenziju tijekom prvih dviju godina primjene, a kasnije tijekom duljeg vremena plućna hipertenzija ostaje stabilna. U prilog uspješnosti terapije govore i studije u kojima se nakon prestanka kontinuirane primjene kisika plućna hipertenzija naglo pogoršava.

systolický tlak vyšší

Korist od takve terapije višestruko nadilazi eventualne nuspojave. Primjena kisika u bolesnika čije su vrijednosti O2 u mirovanju u arterijskoj krvi veće od 60 mm Hg i znatnim padom saturacije O2 samo tijekom fizičke aktivnosti i tijekom sna, za sada se preporučuje kao korisna, ali su potrebna daljnja istraživanja koja će to potvrditi.

Ključne riječi.

lijekovi za visoki krvni pritisak