Hipertenzije, ventrikularne rad, FIZIKALNI PREGLED


hipertenzije, ventrikularne rad

Ventrikularni septalni defekt Ventrikularni septalni defekt Ventrikulkarni septalni defekt VSD ventrikularne rad hipertenzije urođena srčana malformacija i može postojati kao izolovani vicijum, ili udružen sa drugim defektima, u sklopu kompleksnih urođenih srčanih mana. Najčešće postoji jedan otvor, lociran bazalno, u nivou membranoznog dela interventrikularnog septuma.

Uzrok nastanka Urođene srčane mane nastaju u kompleksnoj interakciji genetskih činilaca i faktora sredine. Vrlo retko se može otkriti uzrok kongenitalne srčane malformacije kao, na primer, rubeola majke ili hronično prekomerno ventrikularne rad alkohola majke u toku embriogeneze. Različiti faktori kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti imaju teratogeni efekat.

Klinička slika

Klinička slika Klinička slika zavisi od veličine ventrikularnog septalnog defekta. Mali defekt najčešće nije praćen simptomima. Značajniji septalni defekt sa levo - desnim šantom umerenog stepena uzrokuje lošije podnošenje napora. Recirkulacija krvi u plućnom krvotoku umanjuje srčanu rezervu, i u toku napora brže dolazi do pojave malaksalosti i zamora.

hipertenzije, ventrikularne rad

Veliki VSD dovodi do usporenja rasta i telesnog razvoja deteta, pojave čestih respiratornih infekcija, a može doći do nastanka srčane insuficijencije usled velikog opterećenja leve komore volumenom. Posle druge decenije života, dolazi do ventrikularne rad plućne vaskularne opstruktivne bolesti sa ventrikularne rad hipertenzijom ventrikularne rad smanjenjem levo - desnog šanta. Pojava bidirekcionog i, kasnije, desno-levog šanta dovodi do cijanoze modrilo, plava prebojenost hipertenzije uzrokuje pojavu policitemije povećan broj krvnih ćelija.

Opstruktivna vaskularna bolest pluća ograničava povećanje protoka krvi u toku napora i adekvatni porast minutnog volumena prema potrebama u opterećenju, brzo dolazi do pojave zamora i malaksalosti, a može doći i do pojave sinkope kratkotrajan gubitak svesti.

hipertenzije, ventrikularne rad

Hipoksemija i neadekvatni porast koronarnog protoka u toku napora, s obzirom na potrebe hipertrofične desne komore, mogu uzrokovati nastanak ishemije miokarda u naporu, i pojavu anginoznog bola u grudima. Plućna vaskularna opstruktivna bolest i plućna hipertenzija mogu uzrokovati nastanak hemoptizija iskašljavanje krvi.

hipertenzije, ventrikularne rad

Dijagnoza Postavlja se na osnovu pregleda šumEKG-a, rendgenografije, ultrazvuka i kateterizacije srca. Lečenje VSD pripada grupi urođenih srčanih mana sa relativno visokim rizikom nastanka bakterijskog endokarditisa.

  • MSD priručnik simptoma bolesti: Palpitacije
  • Odgovarajući tretman hipertenzije

Antibiotska profilaksa bakterijskog endokarditisa je neophodna u slučaju intervencija koje mogu dovesti do pojave bakteriemije stomatološke procedure, bronhoskopija, postavljanje uretralnog katetera, abortus i sl. Hirurško lečenje VSD - a indikovano je u situacijama kada postoji značajan levo-desni šant.

U situacijama postojanja odmaklih hipertenzije vaskularnih hipertenzije promena sa izrazito povećanom rezistencijom i pojavom reverzije šanta kontraindikovana je intervencija hirurškog zatvaranja septalnog defekta.

  1. Počinje za liječenje hipertenzije
  2. Tablica 1.

Alternativa hirurškom zatvaranju u izvesnim slučajevima moglo bi da bude transkatetersko zatvaranje centralno postavljenih defekata pomoću posebnog zatvarača u vidu dvostrukog kišobrana clamshell. Optimalno vreme za operaciju mane je predškolski uzrast dece, ali su rezultati dobri, a operativni rizik mali čak i u pacijenata starijih od ventrikularne rad godina, ako nema plućne hipertenzije.