Uporabna dozvola od strane vozača s hipertenzijom, Radiestezija


Sila teže i gravitacija Jedna od osnovnih sila koje djeluju u našem svijetu je sila teže, odnosno sila s kojom masa planeta Zemlje privlači sve što je na njoj i oko nje prema svom središtu. Poznato je da sila teže djeluje okomito na središte Zemlje i da se sma­ njuje udaljavanjem, a povećava što se više približavamo nje­ nom središtu. Sila teže nije isto što i gravitacija, već je samo jedna od njenih komponenti.

Sile gravitacije su sile kojom mase pri­ vlače jedna drugu, kao što Sunce privlači planete u našem planetarnom sustavu i "drži" ih na okupu da se ne "razlete" svemirom. Osnovne postavke teorije o radiestezijskom djelova­ nju U prirodi sve emitira određene vibracije, koje smo uvjet­ no tako nazvali, premda bismo ih mogli nazvati i pulsiranje.

O čemu se tu zapravo radi točnije odgovore daje atomska fizika. Pretpostavljamo da sve do onog trenutka dok postoji temperaturna razlika, tj. Znanost se, uglavnom, bavi tim unutrašnjim gibanjima i silama koje vladaju unutar strukture atoma. Oslobađanjem tih sila dobivamo atomsku ili nuklearnu energiju. Nedostatak te energije je u tome što je ona vrlo opasna za cijelo čovje­ čanstvo, floru i faunu, ukoliko izbjegne ljudskoj kontroli. Ta­ kav smo slučaj imali u Černobilu, u nekadašnjem Sovjetskom Savezu.

Malo je poznato da skupine atomskih struktura svih vrsta materija, uslijed unutrašnjeg pulsiranja, stvaraju karakteris­ tična rezonantna polja. Njihova snaga ne ovisi o količini ma­ terije, već o tzv. Uzmimo kao primjer mjerenje radioaktivnosti pojedinih prirodnih materija.

pankreatitis, hipertenzija

Kod vodika je praktički nema, premda je vodik jedan od najraširenijih elemenata u našem okrugu. Znamo da je atomska struktura vodika najjednostavnija, tj. Drugačiji je slučaj s elementom urana, čije čak i male količine izazivaju snažno reagiranje mjernih instrumenata!

Snage pojedinih rezonantnih polja, koliko god preslabe da izazovu reakciju naših "nesavršenih" mjernih instrume­ nata, dovoljno su jake da izazovu reakciju naših prirodnih "prijamnika", stanica ljudskog organizma, pa čak i razaranja ili oštećenja cijelih organskih sustava.

Moramo naglasiti da svako rezonantno polje pulsira, od­ nosno titra, s određenom frekvencijom. Kako pulsiraju mate­ rije, tako pulsiraju i oblici! Svaki oblik ima svoj karakteristični ritam pulsiranja, koji je neovisan o sastavu materije. To se odnosi i na razne oblike šupljina u Zemljinoj kori ili drugdje, koji imaju određeni ritam frekvencije.

  1. Concordance is sorted.
  2. reverzibilni: slične riječi i sinonimi | aeschanguinola.com
  3. Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz B - članci

Te šupljine mogu ima­ ti i idealni vakuum, ali unatoč tomu one će pulsirati kao živa bića s neznatnom razlikom u frekvenciji pulsiranja. Ljudski organizam ne samo da pulsira kao jedna cjelina, već i poje­ dini dijelovi organizma i pojedini organi imaju svoj ritam pul­ siranja.

Osim što emitira, čovjek je u stanju i svjesno primati emi­ tiranje pulsiranja iz bliže ili dalje okoline. Mnogi ljudi u stanju su instinktivno osjetiti da se oko njih nešto zbiva! Uzmimo za primjer da određene materije kod pojedinih ljudi izazivaju osjećaj topline, a kod drugih osjećaj hladnoće. Ne reagiraju svi ljudi jednako na iste materije. To je jedan od pokazatelja kako ritam pulsiranja nije kod svih ljudi jed­ nak.

Često puta se javlja i osjećaj odbojnosti, a ponekad i jeze, te neobjašnjiv strah prema nekim materijama, oblicima, životinjama, biljkama, a isto tako i prema pojedinim ljudima.

U ovom trenutku, jedino je prihvatljivo rješenje u objaš­ njenju da su rezonantne oscilacije koje emitiraju davatelji tog zračenja, takvih karakteristika i amplituda da u kontaktu s primateljevim amplitudama oscilativnog polja stvaraju jaku rezonanciju. Ova rezonancija je takvih karakteristika da vrlo nepovoljno utječe na primateljev neurovegetativni sustav, što se očituje u već navedenim reakcijama.

Grafički pojednostavljeno to možemo prikazati na trima karakterističnim primjerima, u dijagramima pomoću sinusoida. Zbrajajući amplitude titranja dobivamo velike razlike u kritičkim, tj. Ukoliko je aký je vysoký krvný tlak organizam ili jedan njegov organ dulje vremena izložen titranju gdje dolazi do povećane rezonan­ cije, koja se približava ili dolazi do kritične veličine, a pogo­ tovo ako ju prelazi, velika je mogućnost da će doći do ošte­ ćenja organizma, odnosno organa koji je najviše izložen iz­ ravnom udaru te povećane rezonancije!

Što se to u stvari događa s čovječjim organizmom? Do­ lazi do pojave bolesti, koju je u početnoj fazi vrlo teško otkriti klasičnim liječničkim pregledom. Najprije su to oštećenja naj­ slabijih stanica organizma, koja s vremenom postaju sve jača i tako sve do trenutka vidljive manifestacije, tj.

blaga hipertenzija liječenje

To su npr. U drugoj varijanti s kojom ću se više pozabaviti, dolazi do promjena magnetskog ili električnog polariteta u napad­ nutim stanicama organizma. Samim tim dolazi do promjena prirodno ustaljenog ritma prehrane i funkcioniranja tih stani­ ca. Ove su promjene vrlo neugodne i uzročnik su nastanka raznih oblika tumora, teških oštećenja živčanog sustava i mnogih ostalih bolesti!

Osim ovog slučaja mogli bismo navesti i mnoge druge. Kako ne bismo koristili strpljenje naših cijenjenih čitatelja, zadržat ćemo se samo nakratko na još nekoliko tumačenja zašto nastaju problemi u nekim stanicama organizma. To su one promjene koje najčešće dovode do razvoja teških. Svaka stanica organizma okružena je tvarima na bazi masnoća koje cirkuliraju oko stanice.

3. sjednica

Razna zračenja, kao i djelovanja oksidnih spojeva, mogu djelovati na staničnu opnu. U tom slučaju stanična vanjska opna može izgubiti svoju elastičnost i propusnost! To znači da postaje čvrsta prepreka izmjeni tvari!

potvrda hipertenzije

Zato dolazi do smanjenja ili prestan­ ka potrebne prehrane stanice sve do njenog odumiranja. Ovo, kao i izravno razaranje stanične opne, dovodi do poja­ ve teških bolesti! Greške prilikom diobe stanice, razne kemijske supstance, pušenje, kao i uporabna dozvola od strane vozača s hipertenzijom jakom i dugotrajnom sunčevom zračenju mogu, uz ostalo, utjecati na promjenu karakteri­ stika gena u stanici.

Ako su te promjene prekomjerne, dolazi do slabljenja funkcije stanice i ona odumire! Svaka stanica organizma sastoji se od 46 kromoso­ ma.

Ako je stanica izložena nekom od negativnih utjecaja, zračenju i sl. Na­ kon nekog vremena ti kromosomi postaju toliko slabi da do­ lazi i do oštećenja važnih gena u stanici.

Hrvatski sabor

To također uzrokuje odumiranje te stanice ili grupe stanica. Znanost je u novije vrijeme otkrila i potvrdila da se u svakoj stanici organizma, zbog kemijskih procesa razgradnje i izmjene materije, kao i uslijed fizičkog procesa kretanja unutar i oko stanice, stvara električno polje jakosti do oko 1,4 V, a samim tim stvara se i magnetsko polje određene jakosti.

To znači da je, u ovom slučaju ljudski organizam, sa­ stavljen uporabna dozvola od strane vozača s hipertenzijom bezbroj staničnih baterija s točno određenim elektromagnetskim karakteristikama.

Na osnovi navedenog možemo prihvatiti da se nešto slič­ no događa i u svim ostalim živim organizmima i to ne samo na našem planetu! Potpuno je prihvatljiva pretpostavka da su osnovni principi života u cijelom svemiru isti! U optimalnim, tj. Međutim, svjedoci smo da se taj energetski stroj, iako ga snabdijevamo i održavamo u, po našim uvjerenjima, ide­ alnim uvjetima, odjednom počinje čudno ponašati.

Vozači bi rekli da počinje "trokirati" iz nama, na prvi pogled, ne­ objašnjivih razloga. Dolazi do poremećaja u radu pojedinih sklopova stroja i mi, kao ljudi i kao znanost, počinjemo raditi grešku za greškom. Ustvari, počinje nasilje nad našim "stro­ jem".

Počinju šokovi u obliku uzimanja raznih otrova u svoj­ stvu lijekova, ili još gore, s raznim rezanjima i izrezivanjima dijelova ili cijelih organa. Počinje liječenje posljedica i mi kao društvo trošimo na to ogromna sredstva. O uzrocima zbog kojih je došlo do sve­ ga toga malo tko vodi brigu! U našem svijetu, koji smo progla­ sili suvremenim, velika većina onih koji su da li hipertenzija pušenje osnovi nekog papira dobili pravo da nose bijele kute i liječe druge, jedno­ stavno gube zanimanje da se pozabave otkrivanjem i istra­ živanjem stvarnih uzroka zašto je došlo do neke posljedice.

Očekuju da to netko drugi učini za njih, samo se ne zna tko bi to trebao biti. Ako govorimo o medicini, odnosno liječnicima, rijetki su oni koji će obići mjesto gdje pacijent živi i radi i koji će po­ kušati pronaći uzrok zbog kojeg je došlo do "havarije" orga­ nizma, odnosno bolesti.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN HIPERTENZIJE POD SLOGANOM "SAZNAJTE KOLIKI JE VAŠ KRVI TLAK"

Ovime ne pokušavam okriviti liječničku struku. Dapače, smatram da oni nisu krivi, jer je svjetski sustav podučavanja i školovanja tih ljudi izgubio osnovnu vezu s prirodom oko nas. Počeli smo se usko specijalizirati i svatko se od nas smatra vrhunskim stručnjakom na jednom vrlo uskom po­ dručju. Nije u redu da se takav jedan "stručnjak" provlači i lomi po nekim radionicama ili stanovima punim vlage i "os­ talih" stvari!

Nije to slučaj samo u liječničkom zanatu, ima toga i drugdje. Pronađe se i dosta lijepih primjera gdje liječ­ nik "osjeća" pacijenta i nastoji uspostaviti vezu povjerenja i razumijevanja, a u tom je slučaju i rezultat liječenja daleko bolji. Što će se dogoditi s našom stanicom-baterijom ako je iz­ ložimo dugotrajnom negativnom djelovanju jakog rezonant­ nog polja njezinih karakteristika?

Word Count

Dogodit će se dvije stvari. Prva i najčešća, doći će do razaranja opne stanice! To je kao kada radnik sa "štemalicom" razbija asfalt ili kamen, koji puca od kritičnih vibracija.

Drugo, doći će do promjene njenih elektromagnetskih karakteristika, a posljedica toga je poremećaj rada i funkcije te stanice! Ne mora doći do pro­ mjene brojčane vrijednosti napona, nego samo do promjene polariteta.

Sličan je slučaj i u elektrotehnici, kad na generatoru dođe do promjene polariteta i odjednom umjesto da šalje energiju u elektromrežu, generator počinje uzimati energiju iz nje.

Radiestezija

Tada dolazi do "ispadanja" generatora, odnosno do pore­ mećaja u cijeloj elektromreži u koju je generator uključen. Da to spriječimo, prisiljeni smo ugrađivati cijele sustave za­ štite. Kakvi su sustavi zaštite ugrađeni u naš organizam, mi ne znamo.

Tu ne mislim na zaštitne sustave protiv raznih zaraznih bolesti, virusa, itd. Mis­ lim na one protiv štetnih utjecaja razornih zračenja iz zemlje, okoline i svemira. Do sada ih nismo uspjeli otkriti u orga­ nizmima, ali očito bi trebali biti negdje "ugrađeni".

Za sada je jedina sigurna zaštita promjena mjesta rada ili boravka. To može biti odmicanje od kojih metar-dva, pa sve do pre­ seljenja na drugu lokaciju. Da li je "generalni" zaštitni sustav ugrađen u naš um, a mi smo ga nehotično isključili pod utjecajem sve suvreme­ nijeg načina života?

Ponekad to zovemo i instinktom, što bi i moglo biti točno, jer instinkt nas vrlo često upozorava da se trebamo kloniti nekog mjesta koje nije dobro za nas. A to, opet, ima veze s rezonancijom oscilacija organizma i od­ ređene okoline, koje naš organizam osjeća u obliku nelago­ de, koju smo mi prozvali "instinkt"!

Upravo su te rezonancije štetne za naš organizam.

Suvremeni čovjek sve manje prepoznaje ta upozorenja, a još češće ih ne zna protumačiti. Zaboravljamo mnoge stva­ ri koje smo nekada znali, ali dolazi vrijeme kad bismo ih tre­ bali ponovno naučiti.

Možda će nove generacije koje dolaze biti "pametnije" od nas. Mi uporabna dozvola od strane vozača s hipertenzijom trpamo u kalupe i teško pris­ tajemo na promjene, pogotovo u shvaćanju!

Kad je stanica jednom napadnuta, dolazi do naglih pro­ mjena u njoj kao i do poremećaja u njezinom radu. Prva takva stanica uključuje se u štetno djelovanje rezonantnog zračenja prema ostalim napadnutim stanicama. Dolazi do stvaranja žarišta buduće bolesti koju organizam još uvijek ne osjeća, premda se počinje boriti protiv nje.

Povećava se po­ trošnja energije organizma.